IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania
2010-09-30

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie wspólnie z partnerami polskimi i zagranicznymi realizuje projekt pn. „IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania” Inicjatywa ta ma na celu upowszechnienie osiągnięć dorobku nauki polskiej i światowej w zakresie nowych technologii informacyjnych i informatycznych.
W projekcie zakłada się przeprowadzenie trzech sympozjów naukowych wraz z warsztatami, podjęcie działań promocyjno – informacyjnych oraz opracowanie publikacji naukowej dla upowszechnienia dorobku naukowego.


Adresatami działań podejmowanych w projekcie są studenci i młodzi pracownicy naukowi z polskich uczelni akademickich zajmujący się problematyką IT.


Przewidziano organizację trzech sympozjów naukowych:

  1. Business Intelligence, stan i perspektywy rozwoju, najnowsze osiągnięcia.
  2. Modelowanie procesów biznesowych, najnowsze osiągnięcia.
  3. Architektura systemów zintegrowanych (SOA).


Założono, że w każdym sympozjum weźmie udział 80 osób młodych pracowników nauki i studentów. W ramach sympozjum odbywać się będą warsztaty poświecone praktycznym aspektom zastosowania różnych narzędzi informatycznych, tematycznie powiązanych z problematyką danego sympozjum.


Sympozja organizowane są wspólnie z partnerami polskimi i zagranicznymi. Do udziału w sympozjach zaproszono wiodące firmy informatyczne w zakresie tematycznym sympozjów oraz pracowników naukowych o uznanym dorobku. W ramach sympozjów przedstawiono zostaną wykłady i referaty poświęcone omówieniu dorobku teoretycznego i praktycznego w ramach danej tematyki. Zakłada się również, że referaty w ramach poszczególnych sympozjów wygłoszą studenci i młodzi pracownicy naukowi uczelni wyższych w ramach wymiany doświadczeń.


Referaty, wykłady i prezentacje rozwiązań zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych, wydanych na zakończenie projektu.


Oczekiwania pod adresem partnera:

  1. Przedstawienie referatu na wybrany temat.
  2. Zaprezentowanie dorobku praktycznego (konkretnych rozwiązań, przykładów).
  3. Zapewnienie oprogramowania do przeprowadzenia ćwiczeń podczas warsztatów (wraz z ekspertem do pomocy).

 

powrót do aktualności