Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie


Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie jest niepubliczną uczelnią zawodową utworzoną przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania z siedzibą w Warszawie, która działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.  Uczelnia kształci w zakresie nauk technicznych na kierunku INFORMATYKA i posiada uprawnienia do nadawania absolwentom tytułu inżyniera.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych  stworzona została po to, aby sprostać potrzebom coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Uczelnia stawia sobie za cel kształcenie absolwentów - inżynierów informatyki, potrafiących efektywnie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne, zarządzać systemami informatycznymi, tworzyć oprogramowanie użytkowe oraz zaawansowaną grafikę komputerową.

Uczelnia realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej.  Jednostką odpowiedzialną za realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest Biuro ds. Rozwoju.  W ramach działalności Biura przygotowywane i realizowane są projekty na rzecz rozwoju WSTI. Biuro realizuje własne projekty jak również wspiera i uczestniczy w projektach realizowanych wspólnie z kadrą akademicką uczelni, jednostkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcami.

Aktualne projekty WSTI:

„IT w Polsce i na świecie – osiągnięcia i wyzwania”

Innowacyjne studia dla nauczycieli

Uczę informatyki z pasją!”