Jeżeli chcesz zgłosić się na jedno z sympozjów, wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy.

Możesz również pobrać formularz rekrutacyjny (patrz: Dokumenty rekrutacyjne), wypełnić jego wersję elektroniczną i przesłać mailem do biura projektu na adres: itwpolsce@vizja.pl lub wydrukować, wypełnić i wysłać pocztą na adres biura projektu lub złożyć osobiście w biurze projektu.Dane personalne

. .


Dane kontaktoweStatus uczestnikaCzęść motywacyjnaJestem zainteresowany/a udziałem w następujacym sympozjum naukowym:
Oświadczam, że

  • zapoznałem/łam się z zasadami udziału w w/w projekcie zawartymi w Regulaminie projektu i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w nim. Jednocześnie akceptuję warunki Regulaminu.
  • Zostałem/am poinformowany, że Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.
  • jestem świadomy/a, że złożenie Formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy, niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą.


Przed rozpoczęciem sympozjum zobowiązuję się dostarczyć:

  • Zaświadczenie z uczelni o statusie studenta kierunku informatyka lub kierunku informatycznego lub studenci/studentki innego kierunku studiów powiązanego z informatyką lub kserokopię legitymacji studenckiej (dotyczy studentów/studentek)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu/współpracy w jednostce naukowej (dotyczy pracowników/pracowniczek naukowych)
  • Oświadczenie kandydata na uczestnika/uczestniczkę projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.